Τομέας Παιδαγωγικών & Γενικής Διδακτικής

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  

 

 

 

 
 

 

 

   
 

  Βιβλιογραφία Υποχρεωτικής Ύλης:

 
 

 

  • Ελληνική

Βάμβουκας Μ. ( 1988). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα : Γρηγόρη.

Δαμιανός Χ. και Κούτρας Μ.(1990). Εισαγωγή στη στατιστική, Μέρος Ι. Αθήνα.

Μπέλλας Θ. ( 1977). Η έρευνα στις επιστήμες της συμπεριφοράς, Τόμος 1.Αθήνα.

Παπαναστασίου Κ. ( 1990). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Κύπρος: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Παρασκευόπουλος Ι. ( 1993). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας. Τόμος 1και 2 : Αθήνα.

Παρασκευόπουλος Ι. (1990). Στατιστική εφαρμογή στις επιστήμες της συμπεριφοράς, Τόμοι Α, Β και Γ. Αθήνα.

Howard K. και Sharp J. ( 1994).  Η επιστημονική μελέτη – οδηγός σχεδιασμού και διαχείρισης πανεπιστημιακών και ερευνητικών εργασιών. Αθήνα : Gutenberg.

  • Ξενόγλωσση

Coen L. and Manion L. ( 1986).  Research methods in education. Croom Helm, second ed.

Ferguson G. (1987. Statistical analysis in Psychology and education. Mc Graw – Hill, 5th ed.

Grawitz M. ( 1981).  Methods des sciences sociales. Dalloz, 5th ed.

Kerlinger F. ( 1986). Foundations of behavior research . CBS Publ. : 3th ed.

Leon A., Cambon J., Lumbroso M. et Winnykamen F. (1977). Manuel de psychopédagogie expérimentale. P.U.F. : Paris.

Howell D. ( 1987). Statistical methods for psychology, Boston :  Duxbury Press, second ed.

 

   
 

 

 

 
 

 

.

   
 

 

 

 
   

 

   
       
   

 

   

  Copyright 2004 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - ΤΕΠΑΕΣ

Τελευταία Ενημέρωση: