Ονοματεπώνυμο: _______________________________________

Ημερομηνία: ________________________

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 

Αλφαβητική σειρά είναι η σειρά που έχουν τα γράμματα στο ελληνικά αλφάβητο.

 

1. Βάζω σε αλφαβητική σειρά τις λέξεις:

Βαγγέλης, Ελλάδα, Αθήνα, πειράζω, κιτρινίζω, δυναμώνω, Θωμάς, σχοινάκι, ζάχαρη, γεμίζω, ήρωας, ντύνω, τρένο, λαχτάρα, Ορέστης, ρύζι, ιδρώνω, μακριά, ψάρι, φωνή, ξεκουράζομαι, ώρα, ύστερα, χήνα.

 

Αα

 

 

 

Νν

 

 

Ββ

 

 

 

Ξξ

 

 

Γγ

 

 

 

Οο

 

 

Δδ

 

 

 

Ππ

 

 

Εε

 

 

 

Ρρ

 

 

Ζζ

 

 

 

Σς

 

 

Ηη

 

 

 

Ττ

 

 

Θθ

 

 

 

Υυ

 

 

Ιι

 

 

 

Φφ

 

 

Κκ

 

 

 

Χχ

 

 

Λλ

 

 

 

Ψψ

 

 

Μμ

 

 

 

Ωω

 

 

 

2. Σχηματίζω τα υποκοριστικά των παρακάτω λέξεων:

 

καρδιά- καρδούλα

 

ελιά-

κρυφτό-

 

αδελφή-

Γιώργος-

 

γλυκός-

παππούς-

 

Ελένη-