Θεωρία

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ

Σε μία πρόταση όταν συναντάμε το αντικείμενο βρίσκεται πάντοτε στην αιτιατική πτώση ενώ το υποκείμενο στην ονομαστική.

 

Π.χ. Ο ταξιδιώτης ετοίμασε τη βαλίτσα.

(ο ταξιδιώτης:  ονομαστική πτώση

τη βαλίτσα: αιτιατική πτώση)

 

 Όταν συναντάμε κάποια λέξη σε μία πρόταση που μοιάζει με αντικείμενο-απαντάει στο Τι- και βρίσκεται στην ονομαστική  πτώση, όπως π.χ.:

Ο Κώστας είναι έτοιμος.

(Ο Κώστας:  ονομαστική πτώση

έτοιμος: ονομαστική πτώση), τότε στην προκειμένη περίπτωση το έτοιμος είναι Κατηγορούμενο.

 

Τα  ρήματα που συνδέουν το Υποκείμενο με το Κατηγορούμενο λέγονται συνδετικά ρήματα και τα πιο σημαντικά από αυτά είναι:

Είναι, γίνομαι, φαίνομαι, ονομάζομαι, διορίζομαι.